Believe_

68 tekstów – auto­rem jest Be­lieve_.

Miłości nie za­bijesz, nie za­pom­nisz, nie zastąpisz. Miłość możesz je­dynie przeżyć. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 3 czerwca 2011, 13:24

Cza­sem po­now­nie spo­tyka­my się tyl­ko po to, aby pożeg­nać się na zawsze. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 20 maja 2011, 23:56

Szczęście naj­częściej nie jest wi­doczne na pier­wszy rzut oka.
Trze­ba umieć podjąć ry­zyko i de­cyz­je, które będą w stanie
pop­ro­wadzić to szczęście za sobą.
 

myśl
zebrała 12 fiszek • 4 kwietnia 2011, 16:47

Nic bez uczuć nie sma­kuje tak jak wszys­tko skąpa­ne w miłości. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 kwietnia 2011, 17:18

Można umierać z roz­paczy mi­lion ra­zy będąc z osobą która da­je nam szczęście a nie z tą którą ob­darzy­liśmy uczuciem. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 23 stycznia 2011, 19:20

Chciałabym zre­seto­wać swój mózg i swo­je serce.
Nie za­pom­nieć o To­bie lecz nie wie­dzieć kim jesteś..
 

myśl
zebrała 26 fiszek • 8 grudnia 2010, 17:40

Tęsknię.. tęsknię niemiłosiernie
wciąż chcąc więcej i więcej.
A ciągle Ciebie tak mało..
po­wiedz.. po­wiedz kocha­ny co się z na­mi stało.?
 

myśl
zebrała 42 fiszki • 25 listopada 2010, 18:33

Każde życze­nie przy zdmuchi­waniu świe­czek na tor­cie urodzi­nowym, każde życze­nie wy­powie­dziane w myślach na wi­dok spa­dającej gwiaz­dy, każde życze­nie po­myśla­ne w syl­wes­tra o półno­cy by spełniło się w no­wym ro­ku.. Przez te wszys­tkie la­ta każde z nich miało Two­je imie.A te­raz.. jes­teś tu, znów Cię pra­wie mam.. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 15 listopada 2010, 21:30

Co mam te­raz zro­bić jeśli je­dynym miej­scem w którym mogłabym się bez­pie­cznie schro­nić jest Two­je mie­szka­nie otu­lone Twoim za­pachem.? Co mam zro­bić jeśli wiem, że nie mogę się tam zna­leźć.? Gdzie mam uciec, gdzie się schro­nić, gdzie odet­chnąć.. Wszys­tko bez Ciebie przytłacza mnie swoją wielkością. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 3 listopada 2010, 13:03

Zni­kasz w każdym moim śnie.
Wszędzie Ciebie co­raz mniej..
a tęskno­ta jak mały, niez­darny kot..
skra­da się niepos­trzeżenie by za chwi­le strącić coś.
 

myśl
zebrała 29 fiszek • 25 października 2010, 22:02
Believe_

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Believe_

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność